warshava-01.jpg

 

 

x

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

"БЪЛГАРО-ПОЛСКА ТЪРГОВСКА ПРОМИШЛЕНА КАМАРА"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Учредяване

Подписалите настоящия Устав решиха да учредят "БЪЛГАРО-ПОЛСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА" като сдружение с нестопанска цел, което упражнява своята дейност в частна полза въз основа на настоящия устав и при спазване на българските закони.

Чл. 2 Наименование

Наименованието на Камарата е "БЪЛГАРО-ПОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА", а съответствието му на полски език е "BUŁGARSKO-POLSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA", на английски език - "Bulgarian-Polish Chamber of Commerce and Industry".

Чл. 3 .Седалище

Камарата е юридическо лице със седалище и адрес в град София,Хиподрума 120 вх.Б ет.7 ап.52

Чл. 4 Срок

Камарата е учредена за неопределен срок.

Чл. 5 Отговорност

Камарата отговаря за задълженията си изключително със своето имущество. Всякаква лична отговорност на отделен член или на членове на управителния съвет на Камарата е изключена.

Чл. 6 Цел на Камарата

Камарата има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Република България и Република Полша в интерес на Република България и Република Полша, да представлява и да защитава. икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

Чл. 7 Средства за постигане на целта на Камарата

(1). За постигане на своята цел Камарата предприема следното:

 1. проучване на условията в двустранния търговски обмен, особено възможностите за продажби, доставки, коопериране и инвестиции в двете държави; 
 2. съвместна работа с други търговски камари, както и с организации и учреждения от двете държави, които са от особено значение за дейността на Камарата;
 3. съдействие при оптимизиране на рамковите условия за инвестиции и икономически дейности за предприятия от двете държави, особено за малки и средни предприятия;
 4. подпомагане при изграждането и разширяването на икономическите отношения и при навлизането на нови пазари в страната и в чужбина;
 5. подпомагане на своите членове при провеждане на преговори и сключване на сделки;
 6. съдействие при дейността на работните групи към държавните органи и институции;
 7. становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство;
 8. разработване на публикации за развитието на икономиката;
 9. защита на икономическите интереси на участниците в двустранните икономически отношения пред български и полски министерства, учреждения и други институции.

(2) Камарата работи двустранно в интерес на предприятията от двете държави.

(3) Камарата не извършва партийно- политическа дейност. Тя не може да изпълнява други задачи извън посочените в настоящия устав.

(4) В подходящи случаи за постигане на своята цел Камарата може да открива клонове и да учредява дружества.

Чл. 8 Предмет на дейност на Камарата

(1) За постигане на своята цел Камарата изпълнява следните дейности:

 1. посредничество, поддържане и по¬ нататъшно развитие на деловите взаимоотношения между предприятия на двете държави;
 2. създаване и поддържане на контакти между заинтересувани икономически кръгове от двете държави;
 3. обмен на информация и на опит във връзка с осъществяваната от членовете на Камарата стопанска дейност;
 4. събиране и разпространяване на информации чрез публикации, циркулярни писма, годишни отчети, инструкции и други печатни материали за икономическата ситуация в България и Полша, както и за състоянието и развитието на икономически и търговско- политически въпроси;
 5. предоставяне на информации и консултации, особено изготвяне на становища, студии относно състоянието на пазара и доклади;
 6. провеждане на мероприятия като напр. Икономически дни, срещи на предприемачи, пресконференции, информационни семинари, бизнес срещи, симпозиуми и дискусии, както и участие в подобни мероприятия, доколкото те съответстват на целта на устава;
 7. подпомагане по въпроси на професионалното, езиковото и друго образование и квалификация, доколкото те са от значение за заинтересуваните предприятия, участващи в търговския обмен между двете държави;
 8. посредничество при доброволно решаване на спорове между участниците в двустранния икономически живот
 9. представителство на панаири и на други организации, осъществяващи дейност за насърчаване на икономическите отношения между двете държави;
 10. предоставяне на услуги както на членове, така и на нечленуващи в Камарата лица;
 11. сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност по този устав и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

(2) На членовете на Камарата могат да бъдат предоставяни отстъпки при ползване на посочените в ал. 1 дейности.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 Членове 

 1. Членове на Камарата могат да бъдат български и полски юридически лица и пълнолетни и дееспособни физически лица, както и търговски представителства и клонове на чуждестранни юридически лица, които признават целите на Камарата и разпоредбите на този устав. Възможни са изключения, които приема и обосновава управителният съвет. Членуването в Камарата е доброволно.
 2. Членовете на Камарата са редовни и почетни.
 3. Редовни членове могат да бъдат лицата по ал. 1, които участват в икономическия живот между Република България и Република Полша.
 4. Почетни членове могат да бъдат лицата по чл. 1, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на българо-полски търговски и икономически отношения.

Чл. 10 Приемане на редовни членове 

 1. Лицата, които биха желали да бъдат приети за редовни членове в Камарата, трябва да подадат писмена молба до управителния съвет. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.
 2. На своето първо заседание след постъпване на молбата управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за редовен член на Камарата.
 3. Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола за заседанието. След влизане в сила на решението и заплащане на членския внос за календарната година новоизбраният член се вписва в регистъра на членовете от УС. Членството възниква от вписването в регистъра на членовете на Камарата.

Чл. 11 Приемане на почетни членове 

 1. Почетните членове са приемат от управителния съвет.
 2. Решението за приемане на нов почетен член влиза в сила незабавно след подписване на протокола. От този момент възниква членството.
 3. Решението се съобщава писмено на лицето, прието за почетен член.

Чл. 12 Регистър на членовете

Новите членове на Камарата, както и състоянието на плащанията на дължимия съгласно настоящия устав членски внос се вписват и представят в един вътрешен регистър на членовете. Този регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от управителния съвет в края на всяко тримесечие.

Чл. 13 Права на членовете

(1)Всеки редовен член може:

 1. да участва в общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;
 2. да бъде избиран в управителния съвет на Камарата;
 3. да получава информация за дейността на Камарата и за изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
 4. да участва в мероприятията, организирани от Камарата;
 5. да изисква подпомагане и консултация от Камарата по всички въпроси, които са в рамките на целта на Камарата.

(2) Почетните членове на Камарата могат да участват в общото събрание без право на глас, но не могат да бъдат избирани в управителния съвет на Камарата. Те имат правата по ал. 1, т. 3-5.

Чл. 14 Задължения на членовете

(1) Всеки член е длъжен:

 1. да подпомага Камарата за постигане на нейната цел;
 2. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Камарата.

(2) Редовните членове са длъжни да плащат годишен членски внос. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в рамките на нейното първото тримесечие.

(3) В десетдневен срок след писменото уведомяване на новите редовни членове, че е взето решение за тяхното приемане в Камарата, същите са длъжни да платят годишния членски внос, определен от управителния съвет.

(4) Почетните членове са освободени от задължението за плащане на членски внос.

Чл. 15 Прекратяване на членството

(1) Членството се прекратява в следните случаи:

 1. писмено съобщаване за напускане;
 2. прекратяване на юридическо лице, което е член на Камарата;
 3. откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическо лице, член на Камарата;
 4. смърт, респ. Поставяне под пълно запрещение на физическо лице, член на Камарата;
 5. изключване на член на Камарата. 6. прекратяване на Камарата.

(2) В случаите, посочени в ал. 1, т. 2-6, членството се прекратява автоматично от датата на смъртта, респ. от датата на влизане в сила на съдебното решение за поставяне под пълно запрещение или от датата на вписване на обстоятелствата, засягащи статута на юридическите лица. Относно ал. 1, т. 1 се прилага чл. 18 от устава.

Чл. 16 Изключване от Камарата

(1) Изключването от Камарата е допустимо само по важна причина. Важни причини са:

 1. виновно поведение в нарушение на Устава на Камарата
 2. поведение, несъвместимо с членството в Камарата;
 3. неплащане в срок на годишния членски внос;
 4. невнасяне на установени имуществени вноски и системно неучастие в дейността;
 5. умишлено действие против интересите на Камарата;
 6. други действия, които увреждат доброто име на Камарата.

(2) Решението за изключване се взема от управителния съвет.

Чл. 17 Напускане на Камарата 

 1. Напускането на член от Камарата е чрез писмено съобщение за напускане. Съобщението за напускане трябва да бъде предадено в писмена форма чрез препоръчано писмо до управителния съвет . Съобщението за напускане трябва да бъде мотивирано.
 2. Членството се счита за прекратено от решение на управителния съвет.

Чл. 18 Имуществени последици от прекратяване на членството

Лицата, чието членство в Камарата е прекратено, нямат право да искат възстановяване на платения за текущата календарна година членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Камарата.

III. ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Чл. 19 Органи на Камарата

Органи на Камарата са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Председател на Управителния съвет, наричан Президент;
 4. Вицепрезидентите – двама на брой;
 5. Помощни органи на Камарата;
 6. Контролната комисия

Чл. 20 Общо събрание

(1) Общото събрание е върховният орган на Камарата и се състои от всички редовни членове на Камарата.

(2) Почетните членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание и да участват в неговата работа без право на глас, като за тях не се прилагат правилата на чл. 21-27 от устава.

Чл. 21 Правомощия

Общото събрание:

 1. изменя устава в съответствие с чл. 22;
 2. избира членовете на управителния съвет;
 3. освобождава членовете на управителния съвет;
 4. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос.
 5. взема решение за допълнителни парични вноски; приема отчетите на управителния съвет, на касиера, на одитора и на контролната комисия;
 6. избира одитора и контролната комисия;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Камарата;
 8. приема бюджета на Камарата, който се внася от управителния съвет.

22 Изменение на устава

По предложение на управителния съвет или най-малко една четвърт от членовете на Камарата настоящият устав може,да бъде изменен с решение на общото събрание. Решението за изменение на устава се взема с мнозинство от две трети от присъстващите или представените членове на Камарата

Чл. 23 Редовни и извънредни общи събрания

 1. Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно в населеното място, където се намира седалището на Камарата.
 2. Извънредни общи събрания трябва да бъдат свикани по искане на една трета от редовните членове на Камарата. За свикването на извънредно общо събрание членовете трябва да представят на управителния съвет искането си в писмен вид, придружено с предложение за дневния ред. Управителният съвет е длъжен да свика извънредното общо събрание в едномесечен срок от датата на получаване на искането.
 3. Заседанието, на общото събрание се ръководи от президента, а ако той е възпрепятстват - от вицепрезидентите. В случай че и вицепрезидентите са възпрепятствани, заседанието се ръководи от избрано с мнозинство лице от присъстващите членове.

Чл. 24 Свикване на общото събрание

 1. Общите събрания се свикват от управителния съвет.
 2. Както редовните, така и извънредните общи събрания се свикват с писмена покана до всички членове на сдружението, която следва да бъде получена от членовете минимум две седмици преди датата на събранието, като поканата за свикване на Общо събрание не се обнародва в Държавен Вестник.
 3. Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на всички членове в рамките на един месец непосредствено преди провеждане на общото събрание в сградата, в която се намира управлението на Камарата, или в подходящи случай в Интернет-страницата на Камарата.
 4. Предложения за избор на членове на управителния съвет, когато това е предвидено в дневния ред, могат да се представят на президента в писмен вид от всеки член на Камарата и от самия управителен съвет в срок до две седмици преди провеждането на общото събрание. Предложението е валидно само тогава, когато предлаганото лице е дало писменото си съгласие да бъде избрано за -член на управителния съвет и отговаря на критериите в този устав.

Чл. 25 Кворум

 1. Общото събрание може да взема решения, когато присъстват или са представени по надлежния ред повече от половината от всички редовни членове.
 2. В случай че на заседанието на общото събрание не присъства необходимия брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред. Това общо събрание може да взема решения независимо от броя на присъстващите членове, което задължително е указано в поканата.

Чл. 26 Вземане на решения

 1. Всеки член има право на един глас в общото събрание.
 2. Общото събрание взема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство (50%+1) от гласувалите. Упражняването на правото на глас чрез използване на различни средства за кореспонденция е недопустимо.
 3. По решение на общото събрание гласуването може да бъде и тайно. Избори се провеждат винаги при тайно гласуване.
 4. Решения за изменение на устава, избиране на управителния съвет, преобразуване и прекратяване на Камарата, както и за приемане на почетни членове се взимат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите, респ. представените членове.
 5. Решения могат да се взимат само по въпроси, които са вписани в дневния ред.
 6. Въз основа на писмено пълномощно правото на глас може да се упражнява и от друг член на Камарата. Съответните пълномощни трябва да бъдат предадени на управителя най-късно преди началото на общото събрание. Недопустимо е едно лице да представлява пред общото събрание повече от трима членове.

Чл. 27 Протокол за заседанието

(1) За всяко общо събрание се води протокол, който трябва да съдържа следните данни:

 1. място и дата на общото събрание;
 2. присъствие на членовете;
 3. дневен ред;
 4. основна част от съдържанието на направените разисквания;
 5. решения.

(2) Протоколът се подписва от ръководилия заседанието на общото събрание и от управителя. Управителен съвет.

Управителен съвет

Чл. 28 Състав

 1. Управителният съвет се състои от физически лица и юридически лица-членове на Камарата. Управителният съвет се състои най-малко от трима членове. При необходимост общото събрание може да увеличи или намали, но не по-малко от трима членове, броя на членовете на управителния съвет.
 2. Измежду членовете, си управителният съвет избира президента и вицепрезидентите.
 3. Членовете на управителния съвет чрез своя състав представляват важните браншове, участващи в двустранните икономически отношения.

Чл. 29 Избор

 1. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за период от пет години.
 2. Изборът на нов управителен съвет се провежда на първото редовно общо събрание след изтичане на мандата на досегашния управителен съвет. През периода между края на мандата и деня на провеждане на общото събрание досегашният управителен съвет продължава да изпълнява функциите си съгласно този устав. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

Чл. 30 Предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет

 1. В случай, че член на управителния съвет се оттегли от управителния съвет преди изтичане на мандата му, то управителният съвет при спазване на критериите в чл. 28, ал. 1 може да свика извънредно общо събрание само в случай, че членовете на управителния съвет са под трима.
 2. Юридическите лица – членове на управителния съвет, упражняват правата си чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощени за това лица.

Чл. 31 Правомощия

(1) Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Камарата и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки за дейността на Камарата. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на общото събрание.

(2) Управителният съвет:

 1. организира и ръководи оперативното управление на Камарата;
 2. дава препоръки във връзка с бъдещите дейности на Камарата;
 3. избира президента, вицепрезидентите;
 4. приема годишното приключване за календарната година, което се представя от Президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението;
 5. обсъжда предложения от управителя проект за бюджет на Камарата, който внася в общото събрание;
 6. взема решения за откриване и заличаване на клонове на Камарата;
 7. взема решения за приемане и изключване на редовни членове на Камарата;
 8. взема решения за участието на Камарата в други сдружения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества;
 9. разпорежда се с имуществото на Камарата;
 10. образува съвещателни съвети и специализирани комисии,в случай че това е необходимо;
 11. определя адреса на Камарата;
 12. представя отчет за дейността пред общото събрание.
 13. избира от своя състав Председател (наричан Президент) и Вицепрезиденти, които заместват Президента в негово отсъствие.

(3) В допълнение управителният съвет решава всички въпроси, които съгласно този устав не са изрично предоставени на общото събрание.

Чл. 32 Заседания

(1) Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко два пъти годишно.

(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението.

Чл. 33 Свикване на управителния съвет

 1. Заседанията на управителния съвет се свикват от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението. Поканите за заседанието трябва да бъдат изпратени писмено до всеки член на управителния съвет най-късно десет дни преди датата на заседанието, като се посочи дневният ред, датата, времето и мястото на заседанието. В особени случаи поканата може да бъде изпратена в по-кратък срок. Всеки член на управителния съвет има право да внася за обсъждане въпроси без ограничение. След избора на управителния съвет неговото първо заседание се провежда непосредствено след общото събрание.
 2. Допълнителни заседания на управителния съвет могат да бъдат свикани от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението по писмено искане на една трета от членовете на управителния съвет или могат да бъдат определяни на заседания на управителния съвет.

Чл. 34 Кворум

Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от всичките му членове.

Чл. 35 Вземане на решения

 1. Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите. Решенията за приемане и изключване на редовни членове се вземат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите. Решенията по чл. 31 , ал. 2, т. 4 се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове на управителния съвет.
 2. Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако всички членове на управителния съвет подпишат протокола за взетите решения без забележки и възражения.
 3. За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се изпраща на членовете на управителния съвет от писмено упълномощен от Президента член на сдружението.

Чл. 36 Организация на финансовите дела

 1. За управление на финансовите дела на Камарата Управителният съвет избира измежду своя състав Касиер.
 2. Касиерът организира и контролира финансовите дела на Камарата. Касиерът консултира управителя при изготвянето на бюджета, извършва текущи проверки на счетоводството и помага чрез консултации при изготвянето на баланса.

Чл.37 Представителство

 1. Камарата се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от Президента, а в негово отсъствие от посочен от него член на Управителния съвет.
 2. При необходимост Управителният съвет може да определи и друг член от своя състав, който да представлява Камарата.

3. Президент. Вицепрезиденти.

Чл. 38 Функции

(1) Управителният съвет избира от своя състав за времето на мандата си президент и вицепрезиденти. Президентът може да бъде преизбиран само за още един мандат. Длъжността на президента може да бъде заемана на ротационен принцип от български и полски видни личности, ползващи се с уважение в обществото. Президентът е изтъкната личност от сферата на икономиката и допринася за добрата репутация на Камарата в страната и в чужбина. Той олицетворява единството на Камарата.

(2) Президентът:

 1. съдейства за постигане на целите на Камарата и я представлява пред трети лица;
 2. взема стратегически решения в рамките на основните насоки за дейността на Камарата.
 3. дава съвети, показва проблеми и спомага за тяхното разрешаване.

(3) В случай че президентът е възпрепятстван да изпълнява функциите си, заместват го изрично упълномощеният вицепрезидент, който представлява сдружението пред трети лица, но за период не по-дълъг от времето до следващото общо събрание.

(4) Избраните съгласно ал. 1 лица продължават да изпълняват функциите си до избирането на техни заместници.

(5) Вицепрезидентите представляват длъжност без представителни функции, с изключение на случайте, в които са изрично упълномощени от Президента на Сдружението или от Управителния съвет.

Чл. 39 Почетен президент

 1. Общото събрание с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове може да избере почетен президент, който няма правомощията на президент по смисъла на този устав и не е необходимо да бъде член на управителния съвет.
 2. Титлата "почетен президент" има само морална стойност.

4. Помощни органи на Камарата.

Чл. 40 Консултативен съвет

Управителният съвет може да назначи редовни членове в Консултативен съвет, който да подпомага управителния съвет. Консултативният съвет има консултантска функция. Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от президента или, когато той е възпрепятстван, от вицепрезидентите. Подробностите ще бъдат регламентирани в Правила за дейността на консултативния съвет, приети от управителния съвет.

Чл. 41 Специализирани комисии

За изпълнение на определени дейности управителният съвет може да образува специализирани комисии, в които участват членове на Камарата. Заседанията на специализираните комисии се ръководят от определен от президента член на Камарата, който докладва на управителния съвет за работата на съответната Комисия.

Чл. 42 Почетни регионални представители

По решение на управителния съвет могат да бъдат определени почетни регионални представители в България и Полша. Почетните регионални представители са и членове на съвещателния съвет, ако такъв е назначен.

Чл. 43 Контролна комисия

 1. Контролната комисия се задължава да проверява счетоводните книги, счетоводните документи, както и годишното приключване на Камарата.
 2. Контролната комисия се избира от общото събрание за срок от три години. Един от членовете на контролната комисия се избира от кръга на лицензираните експерт-счетоводители. Контролната комисия се състои от нечетен брой проверители, като мнозинството от тях трябва да бъдат членове на Камарата. Членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани за членове на Контролната комисия.
 3. Контролната комисия констатира всяка година до тридесет и първи декември чрез подписан от членовете й протокол състоянието на касовата наличност и на банковите сметки. За проверката на годишното приключване се изготвя писмен доклад. На редовното общо събрание резултатите от проверката се съобщават и разясняват пред членовете на Камарата.

IV. ИМУЩЕСТВО НА КАМАРАТА

Чл. 44

 1. Имуществото на Камарата може да се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, от права върху интелектуална собственост и от вземания спрямо трети лица. Източниците на имуществото на Камарата са: годишните членски вноски, доброволни вноски, целеви средства, парични помощи, дарения, спонсорство, хонорари за предоставяните от Камарата услуги, приходи от недвижими имоти, собственост на Камарата, и от участия на Камарата в капитала на търговски дружества, завещания, финансови средства, предоставяни на Камарата от Република Полша и България или други организации и институции, както и други източници, допустими от закона.
 2. С имуществото на Камарата се разпорежда управителният съвет. Доколкото Камарата получава целеви парични помощи, средствата от тях могат да се използват само за целите, за които са предоставени.
 3. Имуществото на Камарата се използва само за целта, залегнала в устава. Камарата не разпределя печалба. Членовете й не получават дивиденти нито каквито и да са други имуществени облаги от средствата на Камарата. Членовете на Камарата съгласно българското законодателство нямат никакви права върху имуществото на Камарата.
 4. Счетоводните книги на Камарата се водят в български левове.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМАРАТА

Чл. 45 Основания и ред за прекратяване

Камарата може да бъде прекратена само по решение на извънредно общо събрание, свикано единствено за тази цел. Предложението за прекратяване на Камарата може да бъде направено от управителния съвет или от най-малко една трета от редовните членове. Предложението за прекратяване на Камарата трябва да бъде представено в писмен вид пред управителния съвет. При постъпване на предложение за прекратяване на Камарата управителният съвет е длъжен в четириседмичен срок да свика извънредно общо събрание. Поканата за извънредното общо събрание трябва да съдържа изрично посочване на целта на общото събрание. Извънредното общо събрание може да взема решения, ако на него присъстват, респ. са надлежно представени повече от половината от всичките му членове. Решението за прекратяване на Камарата може да бъде взето само с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове. Общото събрание взема решение за прехвърляне на имуществото на Камарата съгласно чл. 49 от този устав с обикновено мнозинство от всички членове на Камарата.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46 Ликвидация

(1) При прекратяване на Камарата се извършва ликвидация с изключение на случая, когато Камарата се преобразува.

(2) Ликвидацията на Камарата се извършва от управителния съвет или от определен от управителния съвет ликвидатор.

(3) Финансовите средства за извършването на ликвидацията и в частност размерът на възнаграждението на ликвидатора се определят от управителния съвет.

(4) Относно цялостното производство по ликвидацията, особено правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 47 Имуществени последици след прекратяване на Камарата

По решение на извънредното общо събрание имуществото, което е налице при прекратяване на Камарата след изпълнение на всички нейни задължения, се прехвърля на институция със същите или подобни задачи или се разпределя между други институции, които имат за цел да насърчават българско-полски икономически отношения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48 Календарна година

Първата календарна година започва с учредяването на Камарата и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Чл. 49 Компетентен съд

Всички спорове, възникнали от членствените правоотношения или във връзка с дейността и правния статут на органите на Камарата, се решават от компетентния съд в Република България.

Чл. 50 Език за кореспонденция

Всички обсъждания, кореспонденция преговори и др., както и всички документи се водят, респ. се изготвят на български и/или полски езици.

Настоящият Устав е приет на общо събрание на сдружение с нестопанска цел“ БЛГАРСКО –ПОЛСКА ТЪРГОВСКО –ПРОМИШЛЕНА КАМАРА“ проведено на дата 06.02.2013 г. в гр. София и е подписан от:

 • Михал Беднарек
 • Тодор Василев Нотов
 • Ола Алсокар
 • Елиза Мариа Клошевска Ларска