sofia-03.jpg

 

STATUT

organizacji non-profit

"BUŁGARSKO-POLSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA"

I. WARUNKI OGÓLNE

Art. 1 Utworzenie

Sygnatariusze niniejszego statutu postanowili stworzyć "BUŁGARSKO-POLSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA", jako organizacja non-profit, które prowadzi swoją działalność na własnych zasadach ,na podstawie niniejszego statutu i zgodnie z bułgarskim prawem.

Art. 2 Nazwa

Nazwa Bułgarsko- Polskiej Izby Gospodarczej w języku polskim brzmi "BULGARSKO-POLSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA ” a w języku Angielskim „Bulgarian-Polish Chamber of Commerce and Industry".

Art. 3. Siedziba

Izba jest osobą prawną z siedzibą w Sofii, Hipodrom 120 vh.B fl.7 Ap.52

Art. 4. Okres działalności

Izby jest na czas nieokreślony.

Art. 5. Odpowiedzialność

Izba odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie jej majątkiem . Każda osobista odpowiedzialność członka lub członków Zarządu Izby jest wykluczona.

Art. 6 Cel Izby

Celem Izby jest promowanie i wspieranie stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Republiką Bułgarii a Rzeczpospolitą Polską i działanie w interesie Republiki Bułgarii i Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków i świadczenie usług, które przyczynią się do realizacji celów izby i są zgodne z tymi celami.

Art. 7 Sposób realizacji zadań Izby

(1). Aby osiągnąć swoje cele Izba podejmuje następujące działania:

 1. Badanie warunków w handlu dwustronnym, zwłaszcza możliwości sprzedaży, dostaw, współpracy i inwestycji w obu krajach;
 2. Współprace z innymi izbami gospodarczymi, a także organizacjami i agencjami w obu krajach, które są istotne dla działalności Izby;
 3. Pomoc w optymalizacji warunków ramowych dla inwestycji i działalności gospodarczej przedsiębiorstw z obu krajów, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;
 4. Wspieranie tworzenia i rozwoju stosunków gospodarczych i wejście na nowe rynki w kraju i za granicą;
 5. Wspieranie swoich członków w negocjacjach i transakcjach;
 6. Pomoc w pracach grup roboczych władz publicznych i instytucji;
 7. Zajmowanie stanowiska i przedstawianie projektów dotyczących zmian i poprawek do ustawodawstwa bułgarskiego;
 8. Opracowywanie publikacji o rozwoju gospodarczym;
 9. Ochrona interesów ekonomicznych uczestników dwustronnych stosunków gospodarczych przy bułgarskich i polskich ministerstwach, departamentach i innych instytucjach.

(2) Izba działa dwustronnie w interesie obu krajów.

(3) Izba nie prowadzi politycznej działalności. Izba nie może wykonywać innych zadań niż określonych w niniejszym Statucie.

(4) W uzasadnionych przypadkach, aby osiągnąć swój cel izba może tworzyć oddziały i stworzyć firmy.

Art. 8. Działalność Izby

(1) Aby osiągnąć swoje cele, Izba wykonuje następujące czynności:

 1. Pośrednictwo, utrzymanie i dalszy rozwój stosunków gospodarczych między przedsiębiorstwami w obu krajach;
 2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi w obu krajach;
 3. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie podejmowanej przez członków Izby działalności gospodarczej;
 4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji poprzez publikacje, okólniki, roczne sprawozdania, instrukcje i innych drukowanych materiałów o sytuacji gospodarczej w Bułgarii i Polsce, jak również stanie i rozwoju stosunków gospodarczych i handlowo- politycznych kwestii;
 5. Udzielanie informacji i porad, szczególnie opinii, badania na temat sytuacji na rynku i raportów;
 6. Prowadzenie działalności, takich jak, dni gospodarcze, spotkania przedsiębiorców, konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, spotkań, sympozjów i dyskusji, a także udział w takich wydarzeniach, jeśli są one zgodne z celem tego statutu;
 7. Pomoc w sprawach zawodowych, językowych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, jeśli są ważne dla przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie handlowej między obu krajami;
 8. Dobrowolnej mediacji w sporach pomiędzy uczestnikami dwustronnego życia gospodarczego;
 9. Reprezentacja na targach i innych organizacji działających w celu promowanie stosunków gospodarczych między obu krajami;
 10. Świadczyć usługi zarówno dla członków i osób niebędących członkami Izby;
 11. Stowarzyszenie może dokonać dodatkowej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy jest to powiązane z główna działalnoscia w ramach niniejszego statutu a korzyści z uzyskiwanych przychodów, aby osiągnąć swoje cele.

(2) Członkowie Izby mogą być przyznane rabaty w ramach działalność wymienione w par. 1.

II. CZŁONKOSTWO

Art. 9 Członkowie

 1. Członkami Izby mogą być podmioty prawne z Bułgarii i Polski jak i dorosłe pełnoprawne Osoby, a także biura handlowe i oddziały zagranicznych podmiotow prawnych, które uznają cele Izby i postanowienia niniejszego Statutu. Istnieje możliwość robienia wyjątków, które m zarząd musi przyjąć i uzasadnić. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.
 2. Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 3. Członkowie zwyczajni są to osoby wymienione w par. 1 uczestnicy w życiu gospodarczym między Republiką Bułgarii a Republiką Polsce.
 4. Członkami honorowymi są osoby wymienione w Art. 1, które mają wybitne zasługi dla promocji i wsparcia bułgarsko- polskich stosunków handlowych i gospodarczych.

Art. 10 Przyjęcie członków zwyczajnych.

 1. Osoby, którzy chciałyby być przyjęte jako zwykli członkowie Izby muszą złożyć pisemny wniosek do Zarządu. Zarząd ma prawo do zarządania dodatkowych informacji na temat sytuacji gospodarczej, sferach działalności, reputacji i inny okoliczności istotnych dla oceny członkostwa.
 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu po podaniu wniosku, Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka. Decyzja o przyjęcie jest przekazywana w formie pisemnej osobie przyjętej, jako członka Izby.
 3. Decyzja o przyjęciu nowego członka, wchodzi w życie z chwilą podpisania protokołu. Po wejściu w życie decyzji i uiszczenia opłaty członkowskiej za rok kalendarzowy, nowo wybrany członek jest wpisany do rejestru członków Izby. Członkostwo wynika z wpisu do rejestru członków izby.

Art. 11 Przyjęcie członków honorowych

 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd.
 2. Decyzja o przyjęciu nowego honorowego członka wchodzi w życie natychmiast po podpisaniu protokołu. Od tego momentu uznaje się członkostwo.
 3. Decyzja jest przekazywana w formie pisemnej do osoby, która została przyjęta, jako honorowy członek.

Art. 12 Rejestr członków

Nowi członkowie Izby i stan płaconych należności na podstawie niniejszego statutu są rejestrowane i przedstawiane w wewnętrznym rejestrze członków. Rejestr ten jest dostępny dla członków do wyglądu i jest aktualizowany przez Zarząd na koniec każdego kwartału.

Art. 13 Prawa członków

(1) Każdy członek zwyczajny może:

 1. Brać udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez pełnomocnika , który jest upoważniony pisemnie do tego;
 2. być wybrany do Rady Izby ;
 3. otrzymywać informacje o działalności Izby i wprowadzaniu w życie decyzje Walnego Zgromadzenia oraz Rady zarządu ;
 4. brać udziału w imprezach organizowanych przez Izbę ;
 5. wymagać wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszelkich kwestiach , które mieszcza się w celach Izby.

(2) Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu , ale nie mogą być wybrani do Rady zarządu Izby . Mają oni prawa na podstawie par. 1 pkt 3-5

Art. 14 Obowiązki członków

(1) Każdy Członek ma obowiązek :

 1. pomagac Izbie w osiąganiu swoich celow ;
 2. przestrzegać statutu i wykonywać decyzje Izby.

(2) Członkowie zwyczajni są zobowiązani do uiszczania opłat rocznych. Roczna opłate członkowska za bieżący rok należy wpłacić w pierwszym kwartale.

(3) W ciągu dziesięciu dni od daty pisemnego powiadomienia nowi członkowie , przyjęci do izby , są zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej określonej przez Radę.

(4) Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

Art. 15 Wygasanie członkostwa

(1) Członkostwo wygasa w następujących przypadkach:

 1. Pisemny wniosek o rezygnacji;
 2. Rozwiązanie osoby prawnej, która jest członkiem Izby;
 3. Otwarcia postępowania upadłościowego wobec osób prawnych, członków izby;
 4. Śmierć lub, umieszczenie pod sadowa opieka osoby, członka Izby;
 5. Wydalenie członka Izby. 6. Rozwiązanie izby.

(2) W przypadkach, o których mowa w par. 1 pkt 2-6, członkostwo automatycznie wygasa z dniem śmierci, od daty wejścia w życie decyzji o nałożeniu opieki lub daty wejścia okoliczności dotyczących statusu osób prawnych. Odnośnie par.1 pkt. 1, stosuje się art. 18 Statutu.

Art. 16 Wykluczenie z Izby

(1) Wykluczenie z Izby jest dozwolone wyłącznie z ważnych powodów. Ważne powody to:

 1. Wykroczenie z naruszeniem statutu Izby;
 2. Zachowanie niezgodne z członkostwem w Izbie;
 3. Niepłacenie na czas rocznej składki członkowskiej;
 4. Niepłacenia określonych składek systematycznie i nieuczestniczenie w działaniach Izby;
 5. Celowe działanie na szkodę Izby;
 6. Inne działania, które szkodzą reputacji Izby.

(2) Decyzje o wydaleniu są podejmowane przez zarząd.

Art. 17 Rezygnacja a Izby

 1. Powiadomienie o rezygnacji z czlonkowstwa w Izbie przez Członka musi być złożone na piśmie. Wiadomość musi być wysłana, listem poleconym do Rady Zarządu. Powód rezygnacji musi być uzasadniony.
 2. Członkostwo ulega rozwiązaniu na mocy decyzji Zarządu.

Art. 18 Materialne skutki rezygnacji z członkostwa

Osoby, których członkostwo w ​​Izbie wygasa nie zwracają się o zwrot płaconych w bieżącym roku kalendarzowym składek i nie mogą mieć żadnych roszczeń do majątku Izby.

III. ORGANY IZBY

Art. 19 Organy Izby

Organami Izby są: Walne Zgromadzenie; Zarząd; Prezes Zarządu, zwany przewodniczącym; Wiceprezesi - dwie osoby; Organy pomocnicze Izby; Komisja Kontroli

Art. 20 Walne Zgromadzenie

(1) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby i składa się ze wszystkich członków zwyczajnych Izby.

(2) Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz biorą udziału w jego pracach, bez prawa głosu, do nich nie stosują się zasady z art. 21-27 statutu.

Art. 21 Uprawnienia

Walne Zgromadzenie:

 1. Zmienia statutu zgodnie z art. 22;
 2. Wybiera członków Zarządu;
 3. Odwoła członków Zarządu;
 4. Ustala wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej.
 5. Decyduje się na dodatkowe wkłady pieniężne; zatwierdza sprawozdania Zarządu, skarbnika, biegłego rewidenta i Komisji kontroli;
 6. Wybiera biegłego rewidenta, i Komisje kontroli;
 7. Podejmuje decyzje w sprawie przekształcenia lub rozwiązania Izby;
 8. Przyjmuje budżet Izby, zaproponowany przez Zarząd.

Art. 22 Zmiana statutu

Na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej członków Izby obecny statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie. Decyzja o zmianie Statutu wymaga większości dwóch trzecich głosów członków obecnych lub reprezentowanych członków Izby.

Art. 23 Regularne i nadzwyczajne walne zgromadzenia

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w mieście, gdzie jest siedziba Izby.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się na wniosek jednej trzeciej członków zwyczajnych Izby. Zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członkowie, muszą przedłożyć Radzie wniosek na piśmie, wraz z propozycją porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 3. Sesja Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Prezes lub, jeżeli nie jest to możliwe -Wiceprezes. W przypadku, gdy wiceprezes nie może tego zrobić, spotkanie zostanie poprowadzone przez osobę wybraną przez większość członków obecnych.

Art. 24 Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Zarówno ogólne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest po pisemnym zawiadomieniu wszystkich członków stowarzyszenia, którzy muszą zostać powiadomieni, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.
 3. Pisemne materiały, związane z porządkiem obrad udostępnia się dla wszystkich członków w terminie jednego miesiąca przed walnym zgromadzeniem, w budynku, w którym się mieści siedziba Izby lub w odpowiednim przypadku, na stronie internetowej Izby.
 4. Propozycje wyboru członków zarządu, jeśli są w porządku obrad, mogą być przedstawione Przewodniczącemu na piśmie przez każdego członka Izby jak i od samego Zarządu w ciągu dwóch tygodni przed walnym zgromadzeniem. Propozycja jest ważna tylko wtedy, gdy proponowana osoba, wyraziła pisemną zgodę na wybór na członek Zarządu i spełnia kryteria tego statutu.

Art. 25 Kworum

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, gdy są obecne lub należycie reprezentowana więcej niż połowa wszystkich członków zwyczajnych.
 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ma wymaganej liczby członków, spotkanie jest przesuwane na godzinę później z tym samym porządkiem obrad. Jeśli nadal nie ma wymaganej ilości to Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje niezależnie od liczby obecnych członków, których ilość musi być określone w zaproszeniu.

Art. 26 Podejmowanie decyzji

 1. Każdy członek ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów (50% +1) oddanych głosów. Wykonywanie glosowania jawnie za pomocą różnych środków komunikacji jest nie do przyjęcia.
 3. Po decyzji Walnego Zgromadzenia, głosowanie może być tajne . Wybory powinny być zawsze w głosowaniu tajnym.
 4. Decyzje w sprawie zmiany statutu , wybór Zarządu , przekształcenie i rozwiązanie Izby , oraz przyjęcie członków honorowych są podejmowane w głosowaniu jawnym , większością dwóch trzecich głosów obecnych jak i reprezentowanych.
 5. Decyzje mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa prawo głosu może być wykonywane przez innego członka Izby. Odpowiednie pełnomocnictwa należy składać do przewodniczącego, najpóźniej przed początek Walnego Zgromadzenia. Nie do przyjęcia jest aby jedna osoba reprezentowała na Walnym Zgromadzeniu więcej niż trzech członków.

Art. 27 Protokół z posiedzenia

(1) Z każdego spotkania są przechowywane protokoły, która zawierają następujące informacje:

 1. Miejsce i termin walnego zgromadzenia;
 2. Obecność członków;
 3. Porządek obrad;
 4. Większa część treści dyskusji;
 5. Decyzje.

(2) Protokół powinien być podpisany, przez członka prowadzącego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego oraz Przewodniczącego.

RADA ZARZĄDU

Art. 28 Skład

 1. Zarząd składa się z osób fizycznych i prawnych, członków Izby. Zarząd składa się, z co najmniej trzech członków. Jeśli to konieczne, Walne Zgromadzenie może zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie mniej niż do trzech członków, liczbę członków komisji.
 2. Wśród jego członków, zarząd wybiera prezesa i wiceprezesa.
 3. Członkowie Rady przez jej skład reprezentują ważne sektory uczestniczące w dwustronnych stosunkach gospodarczych.

Art. 29 Wybory

 1. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
 2. Wybór nowego zarządu odbywa się w pierwszego dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie kadencji obecnego zarządu. W okresie między końcem kadencji i dniem Walnego Zgromadzenia zarząd nadal wykonuje swoje funkcje na podstawie niniejszego Statutu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na nieograniczona liczbe mandatów.

Art. 30 Zakończenie funkcji członka Zarządu

 1. W przypadku, gdy członek zarządu odejdzie z Zarządu przed upływem swojej kadencji, to Zarząd przy przestrzeganie zasad określonych w art. 28, ust. 01 może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie tylko wtedy, gdy członkowie zarządu jest mniej niż trzech.
 2. Osoby prawne - członkowie Zarządu wykonują swoje prawa za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych lub osoby wyłącznie do tego uprawnione.

Art. 31 Pełnomocnictwo

(1) Zarząd pilnuje przestrzega cele Izby i przyczynia się do ich realizacji. Musi przyjąć wytyczne dla działalności Izby. Zarząd działa na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia.

(2) Zarząd:

 1. Organizuje i zarządza dzielnością Izby;
 2. Wydaje zalecenia dotyczące przyszłej działalności Izby;
 3. Wybiera prezesa, wiceprezesów;
 4. Przyjmuje roczne zamknięcia roku kalendarzowego, przystawianego przez Prezesa lub upoważnione na piśmie przez niego członka stowarzyszenia;
 5. Przedyskutuje proponowany przez prezesa projekt budżetu Izby, który przedłoży Walnemu Zgromadzeniu;
 6. Podejmuje decyzję w sprawie otwarcia i zamknięcia oddziałów Izby;
 7. Podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia i wykluczenia zwyczajnych członków Izby;
 8. Decyduje o udziale Izby w innych stowarzyszeń, osób prawnych i spółek non-profit;
 9. Zarządza majątkiem Izby;
 10. Stwarza komitety doradcze i wyspecjalizowane komisje , jeżeli jest to konieczne;
 11. Określa adres Izby;
 12. Przedstawia sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu;
 13. Wybiera Przewodniczącego (Prezesa) oraz Wiceprezesa, zastępującym przewodniczącego w razie jego nieobecności.

(3) Ponadto, Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach na podstawie niniejszego statutu który nie zostały wyraźnie postawione na Walnym Zgromadzeniu .

Art. 32 Posiedzenia

(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej dwa razy w roku.

(2) Posiedzenia Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony na piśmie przez niego członek stowarzyszenia.

Art. 33 Powołanie Zarządu Posiedzenia

 1. Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego pisemnie przez niego członka stowarzyszenia. Zaproszenia na posiedzenia należy przesyłać na piśmie do każdego członka Zarządu nie później niż dziesięć dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad, datę , godzinę i miejsce spotkania. W szczególnych przypadkach ,zaproszenia mogą być wysłane w krótszym okresie . Każdy członek zarządu ma prawo do składania pytań do dyskusji bez ograniczeń. Po wyborach zarządu jego pierwsze spotkanie odbędzie się bezpośrednio po walnym zgromadzeniu.
 2. Dodatkowe posiedzenia zarządu mogą być zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego na piśmie przez niego członka stowarzyszenia na postawie pisemnego wniosku jednej trzeciej członków Zarządu lub mogą zostać ustalone na posiedzeniach Zarządu.

Art. 34 Kworum

Zarząd może podjąć decyzję, jeśli na posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa jego członków.

Art. 35 Podejmowanie decyzji

 1. Decyzje są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych. Decyzje dotyczące przyjęcia i wyłączanie zwykłych członków podejmowane są w głosowaniu jawnym , większością dwóch trzecich głosów obecnych. Decyzje na podstawie art. 31, ust . 2 pkt 4, j są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
 2. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu podpisują rejestr decyzji bez uwag i zastrzeżeń.
 3. Na posiedzeniach Zarządu są przechowywane protokoły, które są wysyłane do członków Zarządu od upoważnionego do tego na piśmie przez Prezesa członka stowarzyszenia.

Art. 36 Organizacja spraw finansowych

 1. Do Zarządzania sprawami finansowymi Zarząd Izby wybiera spośród swoich członków skarbnika.
 2. Skarbnik, organizuje i kontroluje sprawy finansowe Izby. Skarbnik konsultuje z przewodniczącym temat budżetu, przeprowadza bieżące kontrole rachunkowości i pomaga poradami w przygotowaniu bilansu.

Art. 37 Reprezentacja

 1. Izba jest reprezentowana przed osobami trzecimi w kraju i za granicą przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez wskazany przez niego członka Zarządu.
 2. Jeśli to konieczne, Rada Zarządu może wyznaczyć innego członka Zarządu, który reprezentuje izbę.

Prezes. Wiceprezesi.

Art. 38 Funkcje

(1) Rada wybiera spośród swoich członków na okres trwania kadencji prezesa i wiceprezesów. Prezes może być ponownie wybrany tylko raz. Urząd prezydenta może być zajmowany na przemian przez przedstawicieli bułgarskich i polskich, cieszących się szacunkiem w społeczeństwie. Prezes jest wpływową postacią w dziedzinie gospodarki i przyczynia się do renomy Izby w kraju i za granicą. Uosabia on jedność Izby.

(2) Prezes:

 1. Przyczynia się do osiągnięcia celów Izby i reprezentuje ją przed osobami trzecimi;
 2. Podejmuje strategiczne decyzje w ramach wytycznych dotyczących działalności Izby.
 3. Doradza, pokazuje problemy i pomaga je rozwiązać.

(3) W przypadku, gdy prezes nie może wykonywać swoich obowiązków, zastępuje go wyraźnie upoważniony wiceprezes, który reprezentuje Stowarzyszenie przed osobami trzecimi, ale nie dłużej niż do następnego walnego zgromadzenia.

(4) Wybrane osoby zgodnie z par. 1 sprawują urząd aż do wyboru ich zmienników.

(5) Wiceprezesi sprawują swoją funkcje bez praw reprezentacyjnych, z wyjątkiem przypadków, w których są one wyraźnie zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia lub przez Zarząd.

Art. 39 Honorowy przewodniczący

 1. Walne Zgromadzenie z większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i tych reprezentowanym może zdecydować o wyborze honorowego prezydenta, który nie ma uprawnień prezydenta na podstawie niniejszego statutu i nie musi być członkiem zarządu.
 2. Tytuł "Honorowy Prezydent " ma wartość moralną tylko.

Organy pomocnicze Izby.

Art. 40 Rada Doradczy

Zarząd może powoływać stałych członków Rady Doradczej do pomocy Radzie zarządu. Rada Doradcza ma rolę doradczą. Posiedzenia Rady Doradczej zwołuje i im przewodniczy prezes lub, jeżeli nie jest to możliwe, wiceprezes. Szczegóły zostaną uregulowane w Regulaminie Rady Doradczej, przyjęte przez radę.

Art. 41 Wyspecjalizowane komisje

Aby wykonać pewne działania, Rada może tworzyć wyspecjalizowane komisje, w których uczestniczą członkowie Izby. Posiedzenia Komisji są prowadzone przez Prezesa Izby a wyznaczony członek izby, który uczestniczy informuje Zarząd o pracach Komisji.

Art. 42 Honorowi regionalni przedstawiciele

Decyzją Zarządu mogą być zaznaczeni honorowi przedstawiciele regionalni w Bułgarii i Polsce. Honorowi przedstawiciele regionalni są członkami komitetu doradczego, jeżeli taki został powołany.

Art. 43 Komisja Kontroli

 1. Jest zobowiązana do badania ksiąg, rachunków i rocznego zamknięcia izby.
 2. Komisja Kontroli powinna być wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Jeden z członków komisji kontroli jest wybierany z kręgu biegłych rewidentów. Komisja Kontroli składa się z nieparzystej liczby audytorów, a większość musi być członkami Izby. Członkowie Zarządu nie mogą być wybrani na członków Komisji kontroli.
 3. Komisja Kontroli ustanawia każdego roku do trzydziestego pierwszego grudnia poprzez podpisany przez jej członków protokół , stan gotówki w kasie i kont bankowych. Do kontroli przegotuje się roczne sprawozdanie w formie pisemnej. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniki kontroli są ogłaszane i wyjaśniane członkom Izby.

IV. MAJĄTEK IZBY

Art. 44

 1. Majątek Izby może składać się z praw własność i innych praw rzeczowych na nieruchome i ruchome własność, prawa własności intelektualnej i roszczeń wobec osób trzecich. Źródłami majątku Izby są: roczne składki członkowskie, dobrowolne składki i fundusze celowe, dotacje, darowizny, sponsoring, opłaty za usługi świadczone przez Izbę, przychody z nieruchomości będących własnością Izby, akcje w kapitale spółek, zapisy, fundusze przewidziane dla izby z Polski i Bułgarii oraz innych organizacji i instytucji, oraz innych źródeł dozwolonych prawem.
 2. Majątkiem Izby rozporządza zarząd. O ile Izba otrzymuje ukierunkowane dotacje pieniężne, te dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których są przewidziane.
 3. Własność Izby używana jest wyłącznie do celów określonych w statucie. Izba nie rozdziela zysków. Członkowie nie będą otrzymywać dywidendy lub inny korzyści majątkowych ze środków Izby. Członkowie Izby według prawa bułgarskiego, nie mają prawa do majątku Izby.
 4. Ksiegowość Izby prowadzi się w bułgarskich lewa.

V. ROZWIĄZANIE IZBY

Art. 45 Podstawy i procedura rozwiązania

Izba może być rozwiązana jedynie na mocy decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na ten cel wyłącznie. Wniosek o rozwiązanie Izby mogę być złożony przez Zarząd lub przez co najmniej jedną trzecią członków zwyczajnych. Wniosek o rozwiązanie Izby należy składać na piśmie do Zarządu. Po otrzymaniu wniosku o rozwiązanie Izby rada zarządu jest zobowiązana w ciągu czterech tygodni do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Zaproszenie na nadzwyczajne walne zgromadzenie, musi zawierać wyraźne odniesienie do celów walnego zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, jeśli udział bierze lub jest należycie reprezentowana więcej niż połowa jego członków. Decyzja o rozwiązaniu Izby może być podejmowana większością dwóch trzecich głosów, członków obecnych lub reprezentowanych. Walne Zgromadzenie postanowiło że przekazanie własności Izby nastąpi zgodnie z art. 49 statutu, zwykłą większością głosów wszystkich członków Izby.

VI. LIKWIDACJA IZBY

Art. 46 Likwidacja

(1) Po rozwiązaniu, izba podlega likwidacji z wyjątkiem przypadku, gdy Izba zostanie przekształcona.

(2) Likwidacja Izby dokonywana jest przez zarząd lub przez likwidatora naznaczonego przez Radę zarządu.

(3) Środki na likwidację w szczególności wynagrodzenia likwidatora są określane przez radę.

(4) Odnośnie pełnego postępowania likwidacyjnego, w szczególności uprawnienia likwidatora, stosuje się przepisy ustawodawstwa bułgarskiego.

Art. 47 Materialne konsekwencje rozwiązania Izby

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Majątek, który pozostaje po pokryciu wszystkich zobowiązań Izby, powinien zostać przekazany do instytucji o takich samych lub podobnych zadaniach lub rozdzielony wśród innych instytucji, które mają na celu promowanie bułgarsko-polskie stosunki gospodarcze.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 48 Kalendarz roku

Pierwszy rok kalendarzowy zaczyna się od dnia utworzenia Izby i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku.

Art. 49 Jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające ze członkowskich stosunków lub w związku ze działalnością i prawnym statusem organów Izby, są rozstrzygane przez właściwy sąd w Republice Bułgarii.

Art. 50 Język korespondencji

Wszystkie dyskusje, negocjacje, korespondencja, itp.., wszystkie dokumenty są przechowywane odpowiednio i sporządzone w językach bułgarskim i / lub polskim.

 

Statut ten został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia non -profit "BUŁGARSK-POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA ", które odbyło się w dniu 06/02/2013 w Sofii i podpisane przez:

 • Michał Bednarek
 • Todor Wasilew Notow
 • Ola Alsokar
 • Eliza Maria Kłoszewska Larska