sofia-01.jpg

Условия и начин за регистрация на членове на БПТПК - раздел II от устава:

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 Членове 

 1. Членове на Камарата могат да бъдат български и полски юридически лица и пълнолетни и дееспособни физически лица, както и търговски представителства и клонове на чуждестранни юридически лица, които признават целите на Камарата и разпоредбите на този устав. Възможни са изключения, които приема и обосновава управителният съвет. Членуването в Камарата е доброволно.
 2. Членовете на Камарата са редовни и почетни.
 3. Редовни членове могат да бъдат лицата по ал. 1, които участват в икономическия живот между Република България и Република Полша.
 4. Почетни членове могат да бъдат лицата по чл. 1, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на българо-полски търговски и икономически отношения.

Чл. 10 Приемане на редовни членове 

 1. Лицата, които биха желали да бъдат приети за редовни членове в Камарата, трябва да подадат писмена молба до управителния съвет. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.
 2. На своето първо заседание след постъпване на молбата управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за редовен член на Камарата.
 3. Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола за заседанието. След влизане в сила на решението и заплащане на членския внос за календарната година новоизбраният член се вписва в регистъра на членовете от УС. Членството възниква от вписването в регистъра на членовете на Камарата.

Чл. 11 Приемане на почетни членове 

 1. Почетните членове са приемат от управителния съвет.
 2. Решението за приемане на нов почетен член влиза в сила незабавно след подписване на протокола. От този момент възниква членството.
 3. Решението се съобщава писмено на лицето, прието за почетен член.

Чл. 12 Регистър на членовете

Новите членове на Камарата, както и състоянието на плащанията на дължимия съгласно настоящия устав членски внос се вписват и представят в един вътрешен регистър на членовете. Този регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от управителния съвет в края на всяко тримесечие.

Чл. 13 Права на членовете

(1)Всеки редовен член може:

 1. да участва в общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;
 2. да бъде избиран в управителния съвет на Камарата;
 3. да получава информация за дейността на Камарата и за изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
 4. да участва в мероприятията, организирани от Камарата;
 5. да изисква подпомагане и консултация от Камарата по всички въпроси, които са в рамките на целта на Камарата.

(2) Почетните членове на Камарата могат да участват в общото събрание без право на глас, но не могат да бъдат избирани в управителния съвет на Камарата. Те имат правата по ал. 1, т. 3-5.

Чл. 14 Задължения на членовете

(1) Всеки член е длъжен:

 1. да подпомага Камарата за постигане на нейната цел;
 2. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Камарата.

(2) Редовните членове са длъжни да плащат годишен членски внос. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в рамките на нейното първото тримесечие.

(3) В десетдневен срок след писменото уведомяване на новите редовни членове, че е взето решение за тяхното приемане в Камарата, същите са длъжни да платят годишния членски внос, определен от управителния съвет.

(4) Почетните членове са освободени от задължението за плащане на членски внос.

Чл. 15 Прекратяване на членството

(1) Членството се прекратява в следните случаи:

 1. писмено съобщаване за напускане;
 2. прекратяване на юридическо лице, което е член на Камарата;
 3. откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическо лице, член на Камарата;
 4. смърт, респ. Поставяне под пълно запрещение на физическо лице, член на Камарата;
 5. изключване на член на Камарата. 6. прекратяване на Камарата.

(2) В случаите, посочени в ал. 1, т. 2-6, членството се прекратява автоматично от датата на смъртта, респ. от датата на влизане в сила на съдебното решение за поставяне под пълно запрещение или от датата на вписване на обстоятелствата, засягащи статута на юридическите лица. Относно ал. 1, т. 1 се прилага чл. 18 от устава.

Чл. 16 Изключване от Камарата

(1) Изключването от Камарата е допустимо само по важна причина. Важни причини са:

 1. виновно поведение в нарушение на Устава на Камарата
 2. поведение, несъвместимо с членството в Камарата;
 3. неплащане в срок на годишния членски внос;
 4. невнасяне на установени имуществени вноски и системно неучастие в дейността;
 5. умишлено действие против интересите на Камарата;
 6. други действия, които увреждат доброто име на Камарата.

(2) Решението за изключване се взема от управителния съвет.

Чл. 17 Напускане на Камарата 

 1. Напускането на член от Камарата е чрез писмено съобщение за напускане. Съобщението за напускане трябва да бъде предадено в писмена форма чрез препоръчано писмо до управителния съвет . Съобщението за напускане трябва да бъде мотивирано.
 2. Членството се счита за прекратено от решение на управителния съвет.

Чл. 18 Имуществени последици от прекратяване на членството

Лицата, чието членство в Камарата е прекратено, нямат право да искат възстановяване на платения за текущата календарна година членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Камарата.